Gemeente Berkelland - Verkeersbesluit: Intrekken en instellen diverse verkeersmaatregelen in het centrum te Eibergen - Centrum, Eibergen

DeBerkellandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Berkelland - Verkeersbesluit: Intrekken en instellen diverse verkeersmaatregelen in het centrum te Eibergen - Centrum, Eibergen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer 339424   Burgemeester en wethouders van Berkelland Overwegingen ten aanzien van het besluit   Aanleiding: In 2015 is een document opgesteld met de titel ‘Eibergen – Visie centrumontwikkeling’. De gemeenteraad van Berkelland heeft op 17 mei 2016 ingestemd met het ‘Revitaliseringsplan centrum Eibergen’. Kern was het opwaarderen van de Brink als centrale ‘huiskamer’ van het centrum waarbij het gemotoriseerd verkeer een duidelijk mindere dominante plaats kreeg door het opheffen van een groot centraal parkeerterrein op de Brink en het fysiek onmogelijk maken van de verbinding Grotestraat – Brink. De uitvoering van het plan is vervolgens fasegewijs uitgevoerd en opgeleverd in september 2021. Daarbij zijn diverse verkeersmaatregelen ten opzichte van de oude situatie ingetrokken of juist van kracht geworden. Zie ook bijlage 3 ‘Chronologie Revitalisering Eibergen centrum’. Overwegende dat: de openbare ruimte in het centrum van Eibergen onder beheer is van de gemeente Berkelland en dat het college van burgemeester en wethouders van Berkelland, gelet op artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit; gelet op het Mandaatbesluit 2017 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 WVW 1994 is gemandateerd aan de behandelend ambtenaar; ingevolge artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 juncto artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) voor het plaatsen en het verwijderen van verkeerstekens (inclusief onderborden) een verkeersbesluit vereist is; in artikel 2 van de WVW 1994 de belangen vermeld staan welke aan een verkeersbesluit ten grondslag mogen liggen: •het verzekeren van de veiligheid op de weg; •het beschermen van weggebruikers en passagiers; •het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; •het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; •het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; •het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.   De maatregelen van dit verkeersbesluit zijn nodig voor het verzekeren van de veiligheid op de weg (lid 1a), het beschermen van de weggebruikers en passagiers (lid 1b) en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg (lid 1c).   Van de doelen wordt er één geschaad, namelijk de vrijheid van het verkeer (lid 1d). Automobilisten mogen hun voertuig namelijk niet meer buiten de parkeervakken parkeren in de parkeerverbodszone of de mogelijkheid om naar of van de Brink te rijden via de Grotestraat vervalt waardoor meer gemotoriseerd verkeer gaat rijden via de Kruiskamplaan of via de Grotestraat. De bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten en de verkeersveiligheid op de rijbaan en het trottoir wordt zwaarder geacht dan de vrijheid van het verkeer. gelet op het structurele overleg met de regionale politie, zoals is voorgeschreven in artikel 24 van het BABW; gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; Maatregelen en motivatie Zoals in bijlage 3 valt te lezen, is de vernieuwing van de openbare ruimte in het centrum van Eibergen na participatie met bewoners, ondernemers en anderen tot stand gekomen. Oude verkeerssituatie Vóór de herinrichting was in het centrum het erf-regime van kracht. Dit hield in stapvoets rijden, parkeren enkel in de aangegeven parkeerplaatsen en een zodanige inrichting dat de voetganger en fietser overal de belangrijkste gebruiker van de openbare ruimte waren (gelijkvloers en geen troittoirs) waar de auto (het gemotoriseerd verkeer) te gast was. Daarbij kende de Brink een grote parkeerplaats en had gemotoriseerd verkeer de gelegenheid vanaf de Grotestraat naar de Brink (en omgekeerd) te rijden.   Bij de ontwikkeling van de centrumvisie kwamen de volgende zaken naar voren voor de herinrichting: •De verblijfsfunctie van de Brink, als centrale plek in het centrum van Eibergen, zou moeten worden versterkt door een herkenbaard straatbeeld met een duidelijke positie voor de voetganger, •minder gemotoriseerd verkeer van en naar de Brink, •een duidelijker gebruik van de Kruiskamplaan als de belangrijkste weg voor het (bevoorradend) verkeer van en naar het centrum.   De uitwerking van de visie leidde tot de volgende aanpassingen in de openbare ruimte: •het opheffen van het erf-regime in het centrum (daarmee direct vallend in het 30 km/h-regime dat al van toepassing is rondom het centrum), •wegen met een herkenbare rijloper en waar mogelijk aan weerszijden voorzien van een trottoir. •het instellen van een parkeerverbodszone in het centrum (enkel parkeren op de met een p-tegel aangegeven parkeerplaatsen) en •het fysiek opheffen van de verbinding voor het gemotoriseerd verkeer Grotestraat – Brink •het instellen van eenrichtingsverkeer op de Brink tussen de doorsteek Brink – Nieuwstraat en de J.W. Hagemanstraat •het opheffen van eenrichtingsverkeer tussen de Brink en de Kerkstraat •het instellen van een geslotenverklaring op de Hagen (nr 7) voor al het verkeer tussen de Kerkstraat en de Brink met uitzondering van fietsers, aanwonenden en bevoorrading.   Ook zijn met ondernemers in Eibergen afspraken gemaakt rondom de bevoorrading en het parkeren in het centrum. Zie hiervoor bijlage 4 ‘Convenant parkeren tussen gemeente Berkelland en EOV 23012018’).   Belangenafweging Bewoners De maatregelen hebben zeer beperkte tot géén gevolgen voor bewoners en hun motorvoertuigen omdat de verkeerscirculatie voor hen wijzigt. Bedrijven De maatregelen hebben gevolgen voor bedrijven en leveranciers omdat de verkeerscirculatie, zoals omschreven in het convenant, voor het bevoorradend verkeer nu vooral voert over de route Kruiskamplaan, Nieuwstraat, rotonde Kerkstraat, Kerkstraat en Laagte. (Doorgaand) G emotoriseerd verkeer De belangen van (doorgaand) gemotoriseerd worden beperkt geschaad omdat een deel van dit verkeer dat kon rijden via de verbinding Grotestraat – Brink, dit niet meer kan doen. De herinrichting van het centrum leidt tot minder direct beschikbare parkeerplaatsen op de Brink, echter in de afgelopen jaren is het aantal parkeerplaatsen rondom de Brink aan onder andere de Nieuwstraat fors uitgebreid. Vrachtverkeer en landbouwverkeer Voor het vrachtverkeer is in overleg een convenant opgesteld waarbij het de bedoeling is zo min mogelijk nog te rijden door het centrum of via de Grotestraat. In die zin heeft de herinrichting wel gevolgen voor vrachtverkeer. Voor het landbouwverkeer zijn er geen gevolgen. Langzaam verkeer De maatregelen hebben geen gevolgen voor langzaam verkeer. Openbaar vervoer De maatregelen hebben geen gevolgen voor openbaar vervoer. Nood- en hulpdiensten De maatregelen hebben geen gevolgen voor nood- en hulpdiensten. Parkeerders De maatregelen hebben gevolgen voor parkeerders; er zijn op de Brink zelf minder parkeerplaatsen beschikbaar echter deze zijn gecompenseerd nabij locaties aan de Nieuwstraat. Algemeen belang De verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om het centrumplan te ondersteunen. Dit komt ten goede aan de (verkeers)veiligheid. Dit is in het algemeen belang.   Afweging Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregelen in het algemeen belang zijn van bewoners, ondernemers en winkelend publiek in het centrum van Eibergen. Daarmee wegen het algemeen belang en de belangen van bewoners, winkeliers en winkelend publiek zwaarder dan de belangen van doorgaand gemotoriseerd verkeer dat nu minder parkeerplaatsen kent op de Brink of niet meer kan rijden vanaf de Grotestraat direct naar de Brink.   Voorbereiding en overleg De verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de revitalisering van het centrum van Eibergen te ondersteunen. Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen (conform artikel 3:15, lid 3 Awb).   Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden. De politie heeft aangegeven dat de uitgevoerde herinrichting niet voldoet aan de richtlijnen die gelden voor een erf- of 30-zone en dat als gevolg van de gekozen uitvoering diverse kruispunten onduidelijk zijn voor weggebruikers (‘wie heeft voorrang’), of uitritten niet voldoen aan de daarvoor geldende richtlijnen en dat te weinig fysiek snelheidsremmende maatregelen zijn aangebracht om de gewenste rijsnelheid van 30 km/h ook af te dwingen. Zie bijlage 5.   Concept verkeersbesluit Het concept verkeersbesluit heeft ter inzage gelegen van 22 augustus 2022 tot en met 3 oktober 2022. Hierop zijn een drietal zienswijzen ingediend.   dat gedurende de termijn van terinzagelegging drie schriftelijke reacties zijn ontvangen, namelijk:   1.zienswijze 1: indiener geeft aan dat de wijzigingen in de verkeerscirculatie voor het centrum van Eibergen leidt tot meer verkeer over de Kruiskamplaan dat vaak harder rijdt dan is toegestaan, dat daarmee de verkeersonveiligheid voor verkeersdeelnemers is toegenomen, meer verkeer op het kruispunt Kruiskamplaan – J.W. Hagemanstraat moet worden afgewikkeld, dat de belangen van de direct aanwonenden onvoldoende zijn afgewogen in de voorgestelde verkeerscirculatie en dat de gemeente moet pleiten voor een extra aansluiting op de N18 om zo minder verkeer naar het centrum via de oostzijde van Eibergen, dus de Kruiskamplaan, te laten rijden. 2.zienswijze 2: indiener stelt dat door de voorgestelde verandering van de verkeerscirculatie de economische thema’s bezoekersstromen en rentabiliteit van onroerende zaken (waarde en verhuurbaarheid) in het centrum niet in kaart zijn gebracht en/of zijn afgewogen terwijl deze wel vergaande gevolgen heeft. Indiener stelt dat nergens wordt gemotiveerd dat de erfinrichting (inclusief het verwijderen van bijbehorende verkeersborden) komt te vervallen en dat hierbij betrokken belangen in kaart zijn gebracht noch dat deze zijn afgewogen. 3.zienswijze 3: indiener stelt dat bewoners in het gehele participatieproces onvoldoende zijn betrokken en dat bekendmakingen door het niet of beperkt ontvangen van BerkelBericht niet tijdig op de hoogte werden gesteld, dat de inrichting tot 30-zone de positie van de voetganger (zeker als gevolg van het plaatsen van diverse bloembakken en terrassen op trottoirs) en fietser in vergelijking met die van het erf-regime juist niet is versterkt, dat het wijzigen van de benodigde verkeersborden de overzichtelijkheid voor weggebruikers niet afneemt, de instelling van een parkeerverbodzone op de Burgemeester Smitsstraat en de Kerkstraat leidt tot minder parkeerplaatsen want de ruimte ontbreekt voor goede parkeervakken ontvangen en beide straten vielen niet onder het erf-regime, handhaaf de erf-bebording, het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtwagens op de route Laagte - Burgemeester Smitsstraat - Kerkstraat – Grotestraat – Haaksbergerweg zodat dit verkeer rijdt via de Nieuwstraat en de Kruiskamplaan, het afsluiten voor het gemotoriseerd verkeer van de Kerkstraat tussen de Hagen en de Grotestraat ter voorkoming van ongewenst verkeer via de route Burgemeester Smitsstraat – Kerkstraat – Grotestraat, het fysiek afsluiten van de Hagen voor gemotoriseerd verkeer omdat nu al veel voertuigen de geslotenverklaring negeren, als gevolg van d maatregelen en de opening van de N18 rijdt meer verkeer door het centrum van Eibergen en om dit tegen te gaan de Leugenmorsweg open te stellen, de plateaus op de Lariksweg te verwijderen zodat de route via de Beltrumseweg naar het centrum aantrekkelijker wordt voor gemotoriseerd verkeer, de Laagte te voorzien van bomen zodat de straat minder doorzicht kent en dus minder uitnodigt tot hard rijden.   Dat met betrekking tot zienswijze 1 wordt overwogen: •De Kruiskamplaan en het kruispunt Kruiskamplaan – J.W. Hagemanstraat zijn geen onderdeel van de herinrichting van het centrum •De gesignaleerde verkeerssituatie op deze straat wordt wanneer onderhoud wordt gepleegd bezien op mogelijk te treffen aanvullende snelheidsremmende maatregelen   Dat met betrekking tot zienswijze 2 wordt overwogen: •De genoemde economische aspecten zijn besproken ook met ondernemers in de totstandkoming van de visie en daarmee geen reden vormt om de erfinrichting of de aangepaste verkeerscirculatie terug te draaien.   Dat met betrekking tot zienswijze 3 wordt overwogen: •De grens van de parkeerverbodzone in te laten gaan op de voormalige grens van de erfzone bij het kruispunt Kerkstraat - Hagen •De overige aangedragen argumenten op dit moment niet mee te nemen in het verkeersbesluit omdat dit buiten de werkgrens van het centrumplan valt.   Intrekken van de volgende verkeersmaatregelen: Erfzone (begrensd door G5 (begin erf) en G6 (einde erf) op de volgende locaties: •Grotestraat – J.W. Hagemanstraat •Grotestraat – Kluiversgang •Grotestraat – Meisterspad •Grotestraat – Brink •Grotestraat – Kerkstraat •Grotestraat – Laagte •Laagte - Kleine Hagen •Kleine Hagen – Hagen (oostzijde kruispunt) •Hagen – Kerkstraat (noordzijde kruispunt) •Nieuwstraat – bocht Brink J.W. Hagemanstraat ter hoogte van nummer 34 Eenrichtingsverkeer opheffen •Eenrichtingsverkeer begrensd door het bord C3 en C2 op de Hagen tussen de Brink en de Kerkstraat in westelijke richting in te trekken   Opheffen Opheffen verbinding Grotestraat – Brink voor het gemotoriseerd verkeer door het fysiek zodanig herinrichten dat dit gemotoriseerd verkeer niet mogelijk is conform art 15 lid 2 WVW 1994.   Instellen Parkeerverbodszone door middel van het plaatsen van bord E1-ZB en/of bord E1-ZE op de volgende locaties: •Grotestraat ter hoogte van nummer 2 (in combinatie met A130-ZB en A130-ZE) •Maat bij het kruispunt ten noordwesten van Villa Smits •Grotestraat – Wemerdijk ter hoogte van nummer 74 •Laagte – Kleine Hagen •Laagte – Kerkstraat •Nieuwstraat – Brink •J.W. Hagemanstraat ter hoogte van nummer 34 •J.W. Hagemanstraat tegenover nummer 6 •J.W. Hagemanstraat tegenover nummer 2   Instellen eenrichtingsverkeer met de borden C2 en C3 Tussen de doorsteek Brink – Nieuwstraat en het kruispunt Hagen - J.W. Hagemanstraat in oostelijke richting.   Instellen geslotenverklaring C1 met onderbord ‘fiets, aanwonenden en bevoorrading’ Het instellen van een geslotenverklaring voor al het verkeer met uitzondering van voetgangers, fietsers, aanwonenden en bevoorrading vanaf de Hagen (nr 7) tot de Brink   Invalidenparkeerplaatsen Aanleg invalidenparkeerplaats (door het plaatsen van het bord E6 en markering) op de volgende locaties: •Brink (ter hoogte van nummer 21) •Maat (ten zuidwesten van Villa Smits en ter hoogte van het openluchttheater)   Laad- en losplekken Instellen laad- en losplekken (door het plaatsen van het bord E7) •Brink ter hoogte van de Kluiversgang (noordzijde) •Kruispunt Brink - JW Hagemanstraat (westzijde).  BESLUIT •Het intrekken van diverse verkeersmaatregelen in het centrum van Eibergen zoals vernoemd (bijlage 1). •Het instellen van diverse verkeersmaatregelen in het centrum van Eibergen zoals vernoemd conform de bij dit ontwerpbesluit behorende tekening GT 179-2020-02 datum 16-01-2024 (bijlage 2).     22 januari 2024, Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland Team Ontwerp & Realisatie P.A.T. van der Sterren Verkeerskundige   Het besluit ligt ter inzage van 24 januari tot en met 6 maart 2024 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo en is dan ook te lezen op www.officielebekendmakingen.nl .   BEROEP BIJ DE RECHTBANK Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het verkeersbesluit. Beroep instellen is gedurende zes weken mogelijk vanaf de dag na die waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het besluit met bijbehorende stukken ligt van 24 januari tot en met 6 maart ,tijdens openingstijden, ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wij maken het besluit en de ter inzage legging bekend op de website officielebekendmakingen.nl. Beroep instellen kan bij de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM. Het beroepschrift moet ondertekend worden en bevat ten minste: 1.de naam en het adres van de indiener; 2.de dagtekening; 3.een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 4.de gronden van het beroep. Bij het beroepschrift wordt een kopie van dit besluit gevoegd. Een belanghebbende van wie redelijkerwijs verweten kan worden dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht kan geen beroep instellen. Voorlopige voorziening Het beroep stopt de uitvoering van dit besluit niet. De rechtbank Gelderland oordeelt over het ingediende beroep. De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Nederland kan op verzoek de uitvoering van dit besluit voorlopig voorkomen. Dat gebeurt in afwachting van de definitieve beslissing van de rechtbank en alleen als de voorzieningenrechter vindt dat er sprake is van spoedeisend belang. Adres: voorzieningenrechter rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM. U kunt ook digitaal uw voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.   Wij zenden een afschrift van dit besluit aan: - Politie Noord en Oost Gelderland, Haarloseweg 2, 7271 BT Borculo - Team Gebied - Team Publiekswinkel, ter inzage leggen.                           Bijlage 1 Bebording bestaande situatie Eibergen centrum   Bijlage 2 Bebording nieuwe situatie Eibergen Centrum     Bijlage 3 t/m 5 zijn toegevoegd als informatieve bijlage

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deBerkellandgids.nl op 25-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Berkelland, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBerkellandgids.nl
Redactie deBerkellandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Berkelland
  2. 84f896413d6e32b698d48544a5bb3d5e

Gerelateerde berichten